Regulamin

1. Właścicielem serwisu www.polskagrupaprojektowa.pl jest firma Polska Grupa Projektowa z siedzibą w Krakowie 30-815, ul. Bielskiego 8/4, NIP: 945-107-04-73, zwanym dalej Serwisem.

2. Serwis prowadzi prezentację i umożliwia zawarcie transakcji kupna-sprzedaży gotowych projektów architektonicznych (zwanych dalej Projektami) pomiędzy Użytkownikiem Serwisu (zwanym dalej Kupującym) a Pracownią Projektową będącą właścicielem Projektu (zwaną dalej Sprzedającym).

3. Ceny Projektów prezentowanych w Serwisie wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (obejmują podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów).

4. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany cen Projektów prezentowanych w Serwisie, jak również do wycofania poszczególnych Projektów z oferty.

5. Serwis realizuje zamówienia wyłącznie na terytorium Polski.

6. Koszty wysyłki Projektów do Kupującego pokrywa Sprzedający.

7. Każda transakcja potwierdzona jest fakturą VAT wystawioną przez Sprzedającego i wysyłaną wraz z zamówionym Projektem.

8. Płatność za zamówiony Projekt może nastąpić za pobraniem przy odbiorze przesyłki poprzez płatności on-line lub przelewem na konto podane w Serwisie. W przypadku płatności on-line lub przelewem na konto, zamówiony Projekt jest wysyłany do Kupującego po zaksięgowaniu należności.

9. Zamówienia Projektów przyjmowane są poprzez stronę internetową, telefonicznie lub mailowo.

10. Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

11. Dla skuteczności złożonego zamówienia w przypadku osoby fizycznej, Kupujący musi mieć ukończone 18 lat oraz pełną zdolność do czynności prawnych.

12. Wszystkie poprawnie złożone zamówienia są weryfikowane poprzez kontakt z Kupującym ze strony Serwisu: telefoniczny lub mailowy. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić nie będą realizowane.

13. Serwis zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli dane Kupującego podane w formularzu zamówienia będą błędne lub niepełne.

14. W chwili odbioru przesyłki Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia stanu przesyłki, a w przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia do niezwłocznego kontaktu z Serwisem.

15. Istnieje możliwość zwrotu zamówionego Projektu bez podania przyczyny w terminie do 10 dni od otrzymania przesyłki, pod warunkiem zwrotu Projektu w nienaruszonym stanie na swój koszt oraz odesłaniem oryginału faktury VAT (zgodnie z Ustawą z dnia 2.03.2000 o ochronie niektórych praw konsumentów). Zwrot Projektu należy wcześniej uzgodnić telefonicznie z Serwisem.

16. Kupujący ma możliwość wymiany Projektu na inny znajdujący się w ofercie Serwisu w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki, pod warunkiem zwrotu Projektu w nienaruszonym stanie na swój koszt oraz odesłaniem oryginału faktury VAT. Ewentualne różnice w cenie Projektów, które są zamieniane zostaną uregulowane przy odbiorze drugiego z Projektów. Wymianę Projektu należy wcześniej uzgodnić telefonicznie z Serwisem.

17. Serwis nie jest właścicielem prezentowanych w Serwisie Projektów i nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprawdziwości, niedokładności lub niepełności informacji o prezentowanych w Serwisie Projektach.

18. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z Serwisem telefonicznie lub mailowo. Po otrzymaniu zgłoszenia od Kupującego reklamacje będą rozpatrywane przez Serwis, a w przypadku ich pozytywnego rozpatrzenia przekazywane do realizacji przez Sprzedającego.

19. Serwis zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych w celu realizacji zamówienia przez oraz Sprzedającego. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane przechowywane przez Serwis, ich poprawiania, uzupełniania oraz wbniesienia żadania do zaprzestania ich wykorzystywania.

20. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

21. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

Notes ()Twoje ulubione projekty
© 2019 NajlepszeProjektyDomow.pl | regulamin